Oudercommissie

Oudercommissie CursusBSO

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudercommissie van de locatie waar hun kind opgevangen wordt, tenzij ze in het contract hebben aangegeven dit niet te willen en een ander hebben aangewezen voor deze taak. In de praktijk betekent het dat wij alle ouders informeren over de gang van zaken bij de CursusBSO, alle ouders vragen om advies en hen op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Zij worden ook allemaal uitgenodigd voor de jaarlijkse overlegvergadering. Wij hanteren het onderstaande modelreglement.

Modelreglement

  • Alle ouders die een lopend contract voor opvang van hun kind hebben zijn lid van de oudercommissie van de betreffende opvanglocatie(s), met uitzondering van de personeelsleden van het betreffende kindcentrum.
  • De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen
  • De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren
  • De oudercommissie bepaalt zelf, zonder tussenkomst of bemoeienis van de houder, haar werkwijze
  • Dit reglement kan niet gewijzigd worden dan na instemming van de oudercommissie

Klankbordgroep

Behalve een oudercommissie heeft de CursusBSO een klankbordgroep om ouders op een constructieve en creatieve manier mee te laten denken over de CursusBSO. Bijvoorbeeld het adviseren over de opzet en inhoud van de uitvoeringen en inloopmiddagen en het type cursus. Voor bijeenkomsten van de klankbordgroep wordt je als ouder automatisch uitgenodigd, maar je kunt altijd zelf aangeven graag deel te nemen aan de klankbordgroep, dan zetten we je op de lijst.

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: