Opvang

Openstelling

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is de CursusBSO vooralsnog alleen in bedrijf op de korte middagen, op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Een kind mag maar maximaal 2 middagen deelnemen aan de CursusBSO. Wij hanteren deze regel vanuit onze pedagogische visie dat een kind ook de vrijheid moet hebben om een aantal dagen in de week volledig zijn eigen middag te plannen, met vriendjes te spelen e.d.

Werkwijze CursusBSO: Een CursusBSO-middag

Een middag op de CursusBSO ziet er voor de kinderen als volgt uit: 14.15-15.30 Aankomst cursuslocatie (afhankelijk van school en soort vervoer) 15.30-15.45. Met de basisgroep drinken en fruit (onbeperkt) en een bijzondere koek eten in één van de groepsruimtes. 15.45 – 16.05. De kinderen verlaten hun basisgroep en gaan naar buiten bij mooi weer of naar een aparte ruimte voor de drukke spelletjes. Ze kunnen er ook voor kiezen in de groepsruimtes te blijven, waar ze kunnen lezen, spelletjes spelen, kletsen of tekenen. 16.00-16.15 Start cursus. 16.45 – 17.00 Korte pauze tijdens de cursus. Deze pauze wordt begeleid door de docent van de cursus. Hierbij krijgen de kinderen weer te drinken en 1 biscuitje. Bij sommige cursussen vindt dit eet/drink moment later of na afloop plaats. 17.30 Einde cursus. Kinderen gaan weer vrij spelen in de groepsruimtes. Ouders kunnen hun kinderen op komen halen. Overdrachtmoment tussen de ouders en de docent. Indien wenselijk kan ook met de coördinator / pedagogisch medewerker gesproken worden. 17.50 Verzamelen van de resterende kinderen in één ruimte. 18.00 Alle kinderen zijn opgehaald. Bij te laat komen is verlengde opvang tegen betaling mogelijk. Door deze structuur in de middag aan te brengen is het voor de kinderen duidelijk wat zij kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt: dit vergroot de emotionele veiligheid van het kind. Tijdens de middag hanteren wij de 10 gouden CursusBSO regels (zie bijlage)

Opvallend en/of ongewenst gedrag

Als opvallend gedrag aan de orde is, wordt dit eerst overlegd tussen docent en coördinator / pedagogisch medewerker. Indien nodig, zal hierna contact opgenomen worden met de ouders. In dit contact wordt het gedrag besproken en worden eventuele afspraken gemaakt over observatie en externe begeleiding. Gezamenlijk wordt een strategie bepaald. Als het gedrag van het kind en de begeleiding hiervan een te grote impact heeft op, c.q. ten koste gaat van de rest van de groep, kan in het uiterste geval een kind van deelname aan de CursusBSO worden uitgesloten. De pedagogisch medewerker en docenten zijn binnen de CursusBSO extra alert op een kind dat gepest wordt. Een gepest kind wordt serieus genomen, krijgt aandacht en steun. Er wordt niets gedaan waarvan een gepest kind niet op de hoogte is of wat het niet wil. Een gepest kind krijgt de mogelijkheid zijn nare ervaringen en gevoelens te uiten. De medewerkers proberen de weerbaarheid van een gepest kind te stimuleren. Er is ook aandacht voor de pester. Deze wordt aangesproken op zijn gedrag, maar tegelijkertijd ontvangt deze ook steun. Door het ontvangen van steun en positieve aandacht zal de pester eerder geneigd zijn om gewenst gedrag te vertonen dan wanneer de nadruk steeds ligt op het negatieve gedrag (het pesten).

Locaties

Locatie

Griftpark

Locatie

Parnassos

Locatie

Voorwaarts

Locatie

Zimihc

Heeft u een vraag? neem dan gerust contact met ons op: